ALLMÄNNA VILLKOR 

1. ALLMÄNT

När du anmäler (själv eller genom annan) till Duvbostafetten måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. I de fall du är yngre än 18 år måste din målsman godkänna din anmälan.

Om du gör en anmälan till ett Lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av, godkänner och följer våra Allmänna Villkor.

2. BOKNING

När du anmält dig får du en  bokningsbekräftelse skickad till dig. Innan du skickar in en anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera så att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Vid anmälan måste du uppge de uppgifter som anges som obligatoriska. Genom att du skickar in din anmälan intygar du att de uppgifter som du har lämnat är korrekta.

De betalningsalternativ vi erbjuder är: Swish, bank-/kreditkort, eller faktura. För att använda betaltjänsterna kan du behöva godkänna de allmänna villkor som gäller för det betalsätt som just du valt.

Om du betalar med bankkort är du skyldig att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Har du valt faktura som betalmetod, ska fakturan betalas senast på angiven förfallodag. Vid försenad betalning har Duvbostafetten rätt till ränta, rätt att ta ut påminnelseavgift samt rätt till ersättning för inkassokostnader enlig lag.

3. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Efter att du har gjort din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse via e-post. Du är ansvarig för att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss via email. Se adress nedan.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss via email. Se adress nedan.

4. AVBOKNING

Din anmälan är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte, och om du har valt faktura som betalmetod måste fakturan betalas (oavsett om du avser att delta i Loppet eller inte).

Vid händelse av sjukdom, skada eller olyckshändelse kan du eventuellt få din anmälningsavgift återbetald från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

Men du får gärna byta ut deltagare i laget eller låna en av Duvbohararna för att fylla upp för eventuellt hinder av någon deltagare.

5. PERSONUPPGIFTER

När du anmäler dig till Duvbostafetten kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa mer om Duvbostafettens personuppgiftsbehandling

Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn och födelseår ska synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss på e-mail:duvbostafetten

 Kom ihåg att i ditt mail ange vilket eller vilka lopp det avser.

6. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att fotografera på plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att publiceras på hemsidan efteråt utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på e-mail sek kontakt nedan. Ange ditt namn och startnummer Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

7. ANSVAR

Deltagande i Loppet sker på egen risk och vi ansvarar därför inte för eventuell skada som du åsamkar dig vid deltagande i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma på kläder eller utrustning som du använder dig av under Loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller mot de regler/instruktioner som tillämpas vid Loppet.

8. INSTÄLLT ELLER FÖRÄNDRAT LOPP

Vi förbehåller oss rätten att ställa in Loppet, förändra Loppets bansträckning, ändra starttid/datum för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang:

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse, b) om vi eller myndighet bedömer att det är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som är nödvändiga för att vi ska få/ska kunna genomföra Loppet.

Duvbostafetten har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras (bansträckning, starttid/datum och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang) eller Loppet i värsta fall blir inställt när så sker med anledning av omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

9. SÄRSKILT OM COVID-19

Förändringar i genomförandet

Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 (”Coronaregler”) är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella Coronaregler ska kunna efterlevas. Duvbostafetten har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras utifrån vad som anges i detta stycke.

10. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Du kontakta oss via email se uppgifter nedan. 

11. ÖVRIGT

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring Loppet.

Duvbostafetten har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuell förändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du har ingått med oss.

12. KONTAKT

Loppet arrangeras av Duvbo IK 815200-4019.

Om du vill kontakta Duvbo IK för frågor kring Loppet, dessa Allmänna Villkor eller av någon annan anledning, finns kontaktuppgifter här:

Duvbo IK
Idrottsplatsen
172 33 Sundbyberg

Orgnummer: 815200-4019.

Epost: petra@duvboik.se